Informace o změnách MEDICUS

07.03.2018           verze 3.27.0.208

·     Pojišťovna - Dávky - bylo implementováno nové datové rozhraní VZP 6.2.34, platné od 1.3.2018.

·     Pojišťovna - Dávky - byl upraven algoritmus pro rozdělování dokladů "Vyúčtování cest lékaře" po max. 99 položkách.

·     Pojišťovna - při pořizování dokladu "Zvlášť účtovaná léčiva" bylo doplněno upozornění při vykazování léčiva s nevyplněným vykazovacím limitem (takové léčivo by mělo být předepsáno na recept).

·     Identifikace - Trasa - začátek trasy se stanovuje přednostně z adresy pracoviště, pokud je v organizační struktuře zadána.

·     eŽádanky - byla doplněna ochrana čísla žádanky proti ručnímu přepisu (číslo žádanky lze znovu vygenerovat tlačítkem na konci řádku).

·     Byl opraven způsob přihlášení interního uživatele MEDIGUEST, který blokoval možnost obnovy databáze po dobu 6 minut od startu programu v případě, že byl nastaven způsob stahování aktualizací na pozadí na "Stahovat a instalovat" nebo "Pouze stahovat".

Domácí péče

·     Plán domácí péče - pokud je plánovaná péče převzata ze žádanky DP 20 (tlačítko "Převzít údaje ze žádanky"), je při zápisu nového výkonu do pole "Plánované výkony" provedena kontrola na existenci tohoto výkonu v žádance. Pokud není výkon v žádance nalezen, nabídne se její otevření. Pokud je do pole "Požadováno" v "Týdenním vzoru úkonů" doplněn nový výkon a je aktivní volba "Kontrola pro vykázání - Změny v "Požadováno" propisovat zpět do žádanky", zapíše se nový výkon do žádanky, z které byly údaje převzaty.

·     Plán domácí péče - pokud je plánovaná péče převzata ze žádanky DP 20 (tlačítko "Převzít údaje ze žádanky") a je změněno "Datum do", přepíše se toto datum do žádanky do pole "Platnost do", odkud bylo původně převzato.

·     Plánování cest domácí péče - Zobrazení trasy - začátek cesty se stanovuje přednostně z adresy pracoviště, pokud je v organizační struktuře zadána.

·     Potvrzení domácí péče - Načíst vzdálenosti - byl upraven způsob načítání vzdáleností mezi jednotlivými úseky trasy (pokud není některá adresa nalezena, do pole "Km" se nic nezapíše a zobrazí se upozornění).

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20) - při otevírání nového poukazu byla doplněna kontrola, zda pro dnešní den neexistuje platný poukaz. Pokud ano, nabídne se jeho otevření.

·     Ambulance - byly doplněny "Přehled poukazů DP 20" (přehled vystavených poukazů na vyšetření/ošetření (DP 20)) a "Přehled poukazů DP 20 pacienta" (přehled vystavených poukazů (DP 20) pro aktuálně vybraného pacienta).

15.02.2018           verze 3.27.0.207

eRecepty

·     V případě, že lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta, je při vystavování receptu automaticky nastaveno "Hradí nemocný" (lékař je na tuto skutečnost upozorněn).

·     Zástup - byla doplněna možnost zadat IČP zastupovaného lékaře (v panelu "Rozšířené volby"). IČP lze zadat ručně nebo výběrem z číselníku "Okolní lékaři". Při duplikaci takového receptu není údaj o IČP zastupovaného lékaře duplikován.

·     Při zaškrtnutí volby "MZ ČR" v panelu "Rozšířené volby" je recept odeslán s fiktivní pojišťovnou 000 (vyplývá z dokumentu "Obecné informace k rozhraní IS eRecept verze 201704A" vydaného SÚKL).

·     Byla opravena záměna IČP v případě, že v "Konfigurace - Záměny IČP" bylo nadefinováno pravidlo pro záměnu bez uvedení konkrétní pojišťovny.

Ostatní

·     Vyúčtování ozdravenské péče - do číselníku druhů nákladů byly doplněny položky "4 - za ubytování - doprovod" a "5 - za stravování doprovod". Možnost účtování nákladů na doprovod je třeba konzultovat s příslušnou zdravotní pojišťovnou (tato možnost nevyplývá přímo z metodiky VZP).

·     Byl upraven výpočet hodnoty bodu pro výkony 80090 a 80091, používané v odbornosti 926 (domácí paliativní péče) - hodnota bodu je 1 Kč po dobu 30 dní (u dospělých pacientů) resp. 90 dní (u dětských pacientů), poté klesá na 0,50 Kč. Tyto hodnoty jsou použity nezávisle na případné definici v číselníku "Hodnota bodu a kapitace".

·     Byl upraven způsob použití zvoleného nositele výkonů při vykazování výkonů (v případě, že přihlášený uživatel není označen jako nositel výkonů, ale provedl výběr nositele pomocí funkce "Pojišťovna - Výběr nositele výkonů").

·     Lékařské zprávy - byla opravena aplikace přístupového práva "Prohlížet cizí" při otevírání zprávy z přehledu dokumentace.

·     Dispenzarizace - byl doplněn tisk (vybrané vyšetření nebo všechna vyšetření, která se vztahují k dané dispenzární skupině).

·     Sestavy - Přehled vystavených posudků - byl doplněn "Posudek o zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu".

·     Posudky - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci - pokud je zadáno datum platnosti posudku, je provedena kontrola, zda doba platnosti nepřesahuje 2 roky (dříve 1 rok).

·     Modul "CGM Terminál" - byla doplněna možnost návratu zaplacené částky na platební kartu (při stornu příjmového dokladu).

·     Domácí péče - žádanka "Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20)" - oprava načítání přechodné adresy pacienta.

·     NIS - v dokladech ústavní péče je kód 00880 vykazován vždy s počtem 0 (libovolný uvedený počet je nahrazen 0 v okamžiku tvorby dávek dokladů - souboru KDAVKA).

·     IVF - Spermiogram WHO 2010 - byl opraven tisk v případě, že nebyla vyplněna položka "Aglutinace".

25.01.2018           verze 3.27.0.206

Recepty

·     Byla doplněna možnost požadovat zaslání SMS nebo e-mailu s vystaveným eReceptem pacientovi (zašle centrální úložiště SÚKL po obdržení vystaveného eReceptu).

·     Pokud je do centrálního úložiště odeslán eRecept s požadavkem na zaslání SMS nebo e-mailu, je tento eRecept automaticky odznačen (stejně jako po jeho vytištění).

·     Při vystavování eReceptu je nyní požadováno vyplnění diagnózy pouze u léků s požadavkem na zvýšenou úhradu. Diagnóza se již nepřebírá automaticky z aktuálního dekursu, ale je třeba ji vybrat z číselníku. Při duplikaci léku s požadavkem na zvýšenou úhradu se lék převezme včetně diagnózy.

·     Recept na konopí - hodnotu CBD lze nyní zadat ve formě desetinného čísla.

·     Oprava nebo smazání (storno) odeslaného eReceptu lze nyní provést pouze v případě, že příslušný recept ještě nebyl vydán (stav eReceptu je zjištěn dotazem do centrálního úložiště).

·     Byla upravena tisková šablona pro tisk eReceptu - nyní je ve formě průvodky podle vzoru SÚKL.

·     Pokud je aktivní volba "Přednost IČP registrace před IČP pracoviště" a pacient je registrován na pracovišti jiného zařízení, než je aktuálně přihlášené pracoviště, je třeba, aby na registrujícím pracovišti byl korektně nadefinován účet zdravotnického zařízení pro přístup do centrálního úložiště a certifikát pro přístup do tohoto úložiště. Pokud tomu tak není, je uživatel vyzván k doplnění definice.

·     Pokud je nastavena záměna IČP ("Konfigurace - Záměny IČP"), jsou definovaná pravidla použita i při záměně IČP nebo odbornosti v datové zprávě eReceptu, zasílané do centrálního úložiště.

·     Byla doplněna nová volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Výchozí platnost receptu", která umožňuje definovat platnost všech vystavovaných receptů (ve dnech). Nastavení se týká pouze běžných receptů s výchozí platností 14 dní. Netýká se receptů na antibiotika a receptů, vystavených na pracovištích lékařské pohotovosti nebo receptů s příznakem "akutní / neodkladná péče". U těchto receptů je zachována platnost 5 dní resp. 2 dny. Netýká se také opakovacích receptů, u kterých je zachována výchozí platnost 6 měsíců.

·     Byla odstraněna volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Automaticky vyplňovat platnost receptu". Datum platnosti se nyní vyplňuje automaticky vždy.

Žádanky

·     Poukaz na brýle a optické pomůcky, Poukaz na foniatrickou pomůcku, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - formuláře poukazů byly aktualizovány podle vzorů platných od 1.1.2018.

Domácí péče

·     Byla vytvořena nová žádanka "Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20)", která je dostupná pouze v modulu "Domácí péče". Žádanka umožňuje zápis až 20 požadovaných výkonů a zápis a tisk epikrízy. Tisk 2. strany žádanky obsahuje přehled vykázaných výkonů, převzatých z navázaného plánu domácí péče.

·     Byl upraven přepis vykázané cesty do dekursu (čas příjezdu a odjezdu, doba strávená u pacienta).

·     Při požadavku na založení nového plánu domácí péče byla doplněna kontrola, zda daný pacient již nemá na dané období plán založen. Pokud ano, je nabídnuto otevření existujícího plánu.

·     Při úpravě data platnosti plánu domácí péče je nabídnuto odstranění naplánovaných výkonů, které přesahují nově zadané období.

Ostatní

·     Doklad "Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě" - po otevření dokladu jsou načteny všechny cesty vykázané v daném období, bez ohledu na to, zda byly doklady při tvorbě dávek případně rozděleny po max. 99 položkách.

·     Platby - byla doplněna tisková šablona pro EET účtenku formátu A6 (příjmový i výdajový doklad).

·     Platební terminál - po aktivaci platebního terminálu ("Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál") je nyní možné na tiskárně tohoto terminálu tisknout eRecepty a příjmové a výdajové doklady.

·     Tisk - do okna tiskového modulu bylo doplněno tlačítko "Posun předlohy" (do sekce "Výběr předlohy"), které umožňuje definovat vodorovný a svislý posun zvolené tiskové předlohy.

·     Stomatologie - do číselníku "Pojišťovna - Číselníky - Bonusové výkony" byly doplněny výkony 00904, 00906, 00907, 00945. Po aktivaci těchto výkonů je bude program automaticky vykazovat po splnění požadovaných podmínek.

20.12.2017           verze 3.26.0.205

eRecepty

·     Oprava setřídění léků v číselníku, který je zobrazen po zápisu a potvrzení části názvu léku, který nebyl v číselníku nalezen.

·     Informace o průběhu odesílání eReceptu je nyní zobrazena po celou dobu odesílání.

·     Tlačítko "Ověřit výdej" je nyní aktivní i v případě stornovaného receptu (možnost ověření, zda byl recept korektně stornován i v úložišti SÚKL).

·     Oprava typu některých léků, přebíraných z receptáře (správné rozdělení na kategorie "Registrovaný HVLP", "Neregistrovaný HVLP", "IPLP").

Ostatní

·     eDávky - Kniha podání - oprava filtrace podle roku.

14.12.2017           verze 3.26.0.204

eRecepty

·     Byla doplněna uživatelská volba "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - eRecept - Vyžadovat kompletní adresu při odesílání eReceptu". Ve výchozím stavu je volba neaktivní.

·     Pokud je volba aktivní, je před odesláním eReceptu provedena validace adresy pacienta a pokud není kompletní (chybí obec, PSČ nebo číslo popisné), je zobrazeno upozornění s přímým proklikem do identifikace pacienta s možností doplnění adresy.

·     Pokud je volba neaktivní, odešle se adresa pacienta pouze v případě, že je kompletně vyplněná. Pokud není adresa kompletní, odešle se eRecept bez adresy a systém SÚKL se pokusí ztotožnit pacienta pouze na základě jména, příjmení a data narození. Pouze v případě, že k tomuto ztotožnění nedojde, zobrazí se upozornění na nutnost doplnění adresy a eRecept není odeslán.

·     Přiřazení přístupového certifikátu SÚKL bylo změněno z úrovně "pracovník" na úroveň "zařízení". Nově tedy není možné tento certifikát přiřazovat v okně "Uživatelé", ale je třeba využít okno "Nastavení elektronické komunikace - eRecept", kde se nacházejí tlačítka pro přiřazení obou typů certifikátů (přístupového i podpisového). Pokud je přiřazen přístupový certifikát, je od té chvíle platný pro všechny pracovníky daného zařízení.

·     Přiřazení účtu (LDAP UID) zdravotnického zařízení ("Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - eRecept") je nyní společné pro celé zařízení. Po přiřazení tohoto účtu jednomu z pracovníků je účet platný pro všechny pracovníky daného zařízení.

·     Volba "Konfigurace - Nastavení - Pojišťovna - Přednost IČP registrace před IČP pracoviště" je nyní vztažena i na definici IČP a odbornosti, s kterými bude eRecept odeslán. S tím souvisí i změna účtu (LDAP UID) zdravotnického zařízení a k němu přiřazeného přístupového certifikátu SÚKL v případě, že pacient je registrován na pracovišti jiného zdravotnického zařízení než je pracovník právě přihlášen. Volba se projeví pouze v případě, že pacient má pouze jednu platnou registraci a pracovník, který pořizuje eRecept, má právo se přihlásit na registrujícím pracovišti.

·     Čárový kód eReceptu byl doplněn do všech standardních tiskových šablon receptu.

01.12.2017           verze 3.26.0.203

eRecepty

·     Receptář - bylo doplněno pole "Typ číselníku", umožňující zvolit typ ručně zapisovaného léku.

·     Medikace - nabídka hodnot v poli "Typ číselníku" byla rozšířena o "N - Neregistrované hromadně vyráběné léčivé přípravky" (lze vybrat pouze z receptáře), byl opraven přepis magistraliter z receptů do medikace, tlačítko "Přepsat do dekursu" nyní přepisuje názvy léků včetně doplňku názvu.

·     Recepty - byla přepracována pravá část okna, zobrazující detaily vystavovaného receptu (tlačítko "Detail"). Jednotlivé detailní informace byly rozčleněny do sekcí "Text", "Detail", "Rozšířené volby" a "Doporučující lékař". Po kliknutí na záhlaví sekce se tato sekce rozbalí a zobrazí se informace, které obsahuje. Stav jednotlivých sekcí (sbalení/rozbalení) se zapamatuje.

·     Byla doplněna volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Automaticky vyplňovat platnost receptu", která aktivuje automatické vyplnění pole "Platí do" v receptech. Datum platnosti se vyplňuje na základě typu léku (běžné léky - 14 dní, antibiotika - 5 dní) a volby "Akutní/neodkladná péče" - 1 den. I bez této volby se při odeslání eReceptu do úložiště SÚKL použije odpovídající platnost.

·     Byla doplněna volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Umožnit vystavovat recepty na konopí", která aktivuje automatické zobrazení panelu pro definici receptu na konopí při založení nového záznamu v okně "Recepty".

·     Byly doplněny rozšířené volby pro vystavení receptu - záměrné překročení dávkování, akutní/neodkladná péče, pro potřebu rodiny, MZ ČR, ZSZS, poznámka.

·     Byla doplněna možnost označení receptu volbou "Na doporučení odborného lékaře" včetně možnosti vyplnění podrobných informací o tomto lékaři.

·     Byla doplněna možnost vystavit recept na neregistrovaný hromadně vyráběný léčivý přípravek (tento přípravek je třeba definovat v receptáři a poté jej lze převzít do receptu).

·     Bylo doplněno tlačítko "Ověřit výdej", které umožňuje získat informaci o stavu vybraného receptu a v případě, že byl lék již vydán, i o datu výdeje a skutečně vydaném léku.

·     Pokud je při odesílání eReceptu zjištěna chyba v adrese pacienta (např. nevyplněné PSČ nebo číslo popisné), je zobrazeno chybové hlášení s tlačítkem, které umožňuje přímé otevření okna "Identifikace" v editačním režimu a kurzorem umístěným na chybějící položce.

·     Při vystavení receptu s požadavkem na úhradu zdravotní pojišťovnou bude v případě pacienta bez vyplněné pojišťovny úhrada automaticky nastavena na "Hradí nemocný" (bude zobrazena informace s možností "příště nezobrazovat").

Ostatní

·     Platby - byla provedena úprava tvorby výdajových dokladů při požadavku na storno příjmového dokladu, odeslaného do EET. Nyní se vytvoří výdajový doklad včetně kopie jednotlivých položek (se záporných množstvím a cenou). Cílem bylo umožnit v přehledu dokladů ("Platby - Přehled dokladů") filtrovat podle lékařů nebo výkonů i ve výdajových dokladech.

16.11.2017           verze 3.26.0.202

·     Pojišťovna - Číselníky - Bonusové výkony - bylo opraveno generování bonusových výkonů v případě, kdy bylo v definici smluvních výkonů u příslušného výkonu vyplněno "Platí od".

·     Ambulance - Lékařské zprávy - byl upraven tisk příchozí zprávy, přijaté pomocí sítě MEDICAL NET.

·     Objednávací kalendář - Panely - Kartotéka - byl doplněn vyhledávací řádek pro možnost filtrace seznamu pacientů v závislosti na zadaném textu (podobně jako v kartotéce při zapnuté volbě "Nastavení vyhledávání - Vyhledávací řádek").

·     Objednávací kalendář - Panely - Časy - v poli "Informace" se nyní zobrazuje název činnosti, přiřazený příslušné objednávací době, ale pouze v případě, že k dané době nebyla dosud přiřazena žádná objednávka. V opačném případě se zobrazí "Informace k objednávce".

·     IVF - pokud není nastaven kód tkáňového zařízení ("Konfigurace - Nastavení - IVF - Kód tkáňového zařízení"), je nyní potlačeno generování "sekvence identifikace darování" a "sekvence identifikace přípravku" (bez upozorňování).

eRecept

·     Byla odstraněna nutnost výběru certifikátu při odesílání eReceptu.

·     Bylo opraveno odesílání léku, v jehož názvu byl obsažen znak &.

·     Ambulance - Přehled eReceptů - byl optimalizován proces otevírání formuláře.

Žádanky

·     Bylo doplněno "Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání" a "Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání ".

·     Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu - bylo opraveno ukládání víceřádkových textů v sekci 3.

·     eŽádanky - do dostupných položek tiskových sestav byly doplněny položky OdebralJmeno (jméno pracovníka, který odebral vzorek), Vytisteno (datum a čas tisku), SeznamVysetreni (seznam požadovaných vyšetření, oddělených |).

Platby

·     Nový modul "Platební terminál", umožňující provádět platby kartou. Po instalaci potřebných ovladačů je třeba provést aktivaci modulu pomocí volby "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Používat platební terminál". Pokud je nastavena volba "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Nabízet uzávěrku plateb při ukončení programu", zkontroluje se při ukončení programu, zda existují doklady, hrazené kartou, které dosud neprošly uzávěrkou a v kladném případě se nabídne provedení uzávěrky.

·     Při stornování příjmového dokladu, hrazeného kartou a odeslaného do EET, se nyní nabízí výdajový doklad s označeným způsobem úhrady "Platební karta". Nabízený způsob úhrady lze změnit na "Hotovost".

·     Přehled dokladů - úprava přehledu tak, aby zahrnoval i případné slevy.

NIS

·     Operace - byl opraven výběr operatéra, asistenta, instrumentáře a anesteziologa z číselníku v případě, že formulář pro zápis operace byl otevřen přímo v chorobopisu pacienta.

·     Ošetřovatelská dokumentace - Záznamy sestry - Anamnéza - Testy - byla doplněna možnost opravit datum a čas testu.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte