Informace o změnách MEDICUS

20.12.2017           verze 3.26.0.205

eRecepty

·     Oprava setřídění léků v číselníku, který je zobrazen po zápisu a potvrzení části názvu léku, který nebyl v číselníku nalezen.

·     Informace o průběhu odesílání eReceptu je nyní zobrazena po celou dobu odesílání.

·     Tlačítko "Ověřit výdej" je nyní aktivní i v případě stornovaného receptu (možnost ověření, zda byl recept korektně stornován i v úložišti SÚKL).

·     Oprava typu některých léků, přebíraných z receptáře (správné rozdělení na kategorie "Registrovaný HVLP", "Neregistrovaný HVLP", "IPLP").

Ostatní

·     eDávky - Kniha podání - oprava filtrace podle roku.

14.12.2017           verze 3.26.0.204

eRecepty

·     Byla doplněna uživatelská volba "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - eRecept - Vyžadovat kompletní adresu při odesílání eReceptu". Ve výchozím stavu je volba neaktivní.

·     Pokud je volba aktivní, je před odesláním eReceptu provedena validace adresy pacienta a pokud není kompletní (chybí obec, PSČ nebo číslo popisné), je zobrazeno upozornění s přímým proklikem do identifikace pacienta s možností doplnění adresy.

·     Pokud je volba neaktivní, odešle se adresa pacienta pouze v případě, že je kompletně vyplněná. Pokud není adresa kompletní, odešle se eRecept bez adresy a systém SÚKL se pokusí ztotožnit pacienta pouze na základě jména, příjmení a data narození. Pouze v případě, že k tomuto ztotožnění nedojde, zobrazí se upozornění na nutnost doplnění adresy a eRecept není odeslán.

·     Přiřazení přístupového certifikátu SÚKL bylo změněno z úrovně "pracovník" na úroveň "zařízení". Nově tedy není možné tento certifikát přiřazovat v okně "Uživatelé", ale je třeba využít okno "Nastavení elektronické komunikace - eRecept", kde se nacházejí tlačítka pro přiřazení obou typů certifikátů (přístupového i podpisového). Pokud je přiřazen přístupový certifikát, je od té chvíle platný pro všechny pracovníky daného zařízení.

·     Přiřazení účtu (LDAP UID) zdravotnického zařízení ("Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - eRecept") je nyní společné pro celé zařízení. Po přiřazení tohoto účtu jednomu z pracovníků je účet platný pro všechny pracovníky daného zařízení.

·     Volba "Konfigurace - Nastavení - Pojišťovna - Přednost IČP registrace před IČP pracoviště" je nyní vztažena i na definici IČP a odbornosti, s kterými bude eRecept odeslán. S tím souvisí i změna účtu (LDAP UID) zdravotnického zařízení a k němu přiřazeného přístupového certifikátu SÚKL v případě, že pacient je registrován na pracovišti jiného zdravotnického zařízení než je pracovník právě přihlášen. Volba se projeví pouze v případě, že pacient má pouze jednu platnou registraci a pracovník, který pořizuje eRecept, má právo se přihlásit na registrujícím pracovišti.

·     Čárový kód eReceptu byl doplněn do všech standardních tiskových šablon receptu.

01.12.2017           verze 3.26.0.203

eRecepty

·     Receptář - bylo doplněno pole "Typ číselníku", umožňující zvolit typ ručně zapisovaného léku.

·     Medikace - nabídka hodnot v poli "Typ číselníku" byla rozšířena o "N - Neregistrované hromadně vyráběné léčivé přípravky" (lze vybrat pouze z receptáře), byl opraven přepis magistraliter z receptů do medikace, tlačítko "Přepsat do dekursu" nyní přepisuje názvy léků včetně doplňku názvu.

·     Recepty - byla přepracována pravá část okna, zobrazující detaily vystavovaného receptu (tlačítko "Detail"). Jednotlivé detailní informace byly rozčleněny do sekcí "Text", "Detail", "Rozšířené volby" a "Doporučující lékař". Po kliknutí na záhlaví sekce se tato sekce rozbalí a zobrazí se informace, které obsahuje. Stav jednotlivých sekcí (sbalení/rozbalení) se zapamatuje.

·     Byla doplněna volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Automaticky vyplňovat platnost receptu", která aktivuje automatické vyplnění pole "Platí do" v receptech. Datum platnosti se vyplňuje na základě typu léku (běžné léky - 14 dní, antibiotika - 5 dní) a volby "Akutní/neodkladná péče" - 1 den. I bez této volby se při odeslání eReceptu do úložiště SÚKL použije odpovídající platnost.

·     Byla doplněna volba "Konfigurace - Nastavení - Recepty - Umožnit vystavovat recepty na konopí", která aktivuje automatické zobrazení panelu pro definici receptu na konopí při založení nového záznamu v okně "Recepty".

·     Byly doplněny rozšířené volby pro vystavení receptu - záměrné překročení dávkování, akutní/neodkladná péče, pro potřebu rodiny, MZ ČR, ZSZS, poznámka.

·     Byla doplněna možnost označení receptu volbou "Na doporučení odborného lékaře" včetně možnosti vyplnění podrobných informací o tomto lékaři.

·     Byla doplněna možnost vystavit recept na neregistrovaný hromadně vyráběný léčivý přípravek (tento přípravek je třeba definovat v receptáři a poté jej lze převzít do receptu).

·     Bylo doplněno tlačítko "Ověřit výdej", které umožňuje získat informaci o stavu vybraného receptu a v případě, že byl lék již vydán, i o datu výdeje a skutečně vydaném léku.

·     Pokud je při odesílání eReceptu zjištěna chyba v adrese pacienta (např. nevyplněné PSČ nebo číslo popisné), je zobrazeno chybové hlášení s tlačítkem, které umožňuje přímé otevření okna "Identifikace" v editačním režimu a kurzorem umístěným na chybějící položce.

·     Při vystavení receptu s požadavkem na úhradu zdravotní pojišťovnou bude v případě pacienta bez vyplněné pojišťovny úhrada automaticky nastavena na "Hradí nemocný" (bude zobrazena informace s možností "příště nezobrazovat").

Ostatní

·     Platby - byla provedena úprava tvorby výdajových dokladů při požadavku na storno příjmového dokladu, odeslaného do EET. Nyní se vytvoří výdajový doklad včetně kopie jednotlivých položek (se záporných množstvím a cenou). Cílem bylo umožnit v přehledu dokladů ("Platby - Přehled dokladů") filtrovat podle lékařů nebo výkonů i ve výdajových dokladech.

16.11.2017           verze 3.26.0.202

·     Pojišťovna - Číselníky - Bonusové výkony - bylo opraveno generování bonusových výkonů v případě, kdy bylo v definici smluvních výkonů u příslušného výkonu vyplněno "Platí od".

·     Ambulance - Lékařské zprávy - byl upraven tisk příchozí zprávy, přijaté pomocí sítě MEDICAL NET.

·     Objednávací kalendář - Panely - Kartotéka - byl doplněn vyhledávací řádek pro možnost filtrace seznamu pacientů v závislosti na zadaném textu (podobně jako v kartotéce při zapnuté volbě "Nastavení vyhledávání - Vyhledávací řádek").

·     Objednávací kalendář - Panely - Časy - v poli "Informace" se nyní zobrazuje název činnosti, přiřazený příslušné objednávací době, ale pouze v případě, že k dané době nebyla dosud přiřazena žádná objednávka. V opačném případě se zobrazí "Informace k objednávce".

·     IVF - pokud není nastaven kód tkáňového zařízení ("Konfigurace - Nastavení - IVF - Kód tkáňového zařízení"), je nyní potlačeno generování "sekvence identifikace darování" a "sekvence identifikace přípravku" (bez upozorňování).

eRecept

·     Byla odstraněna nutnost výběru certifikátu při odesílání eReceptu.

·     Bylo opraveno odesílání léku, v jehož názvu byl obsažen znak &.

·     Ambulance - Přehled eReceptů - byl optimalizován proces otevírání formuláře.

Žádanky

·     Bylo doplněno "Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání" a "Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání ".

·     Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu - bylo opraveno ukládání víceřádkových textů v sekci 3.

·     eŽádanky - do dostupných položek tiskových sestav byly doplněny položky OdebralJmeno (jméno pracovníka, který odebral vzorek), Vytisteno (datum a čas tisku), SeznamVysetreni (seznam požadovaných vyšetření, oddělených |).

Platby

·     Nový modul "Platební terminál", umožňující provádět platby kartou. Po instalaci potřebných ovladačů je třeba provést aktivaci modulu pomocí volby "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Používat platební terminál". Pokud je nastavena volba "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Nabízet uzávěrku plateb při ukončení programu", zkontroluje se při ukončení programu, zda existují doklady, hrazené kartou, které dosud neprošly uzávěrkou a v kladném případě se nabídne provedení uzávěrky.

·     Při stornování příjmového dokladu, hrazeného kartou a odeslaného do EET, se nyní nabízí výdajový doklad s označeným způsobem úhrady "Platební karta". Nabízený způsob úhrady lze změnit na "Hotovost".

·     Přehled dokladů - úprava přehledu tak, aby zahrnoval i případné slevy.

NIS

·     Operace - byl opraven výběr operatéra, asistenta, instrumentáře a anesteziologa z číselníku v případě, že formulář pro zápis operace byl otevřen přímo v chorobopisu pacienta.

·     Ošetřovatelská dokumentace - Záznamy sestry - Anamnéza - Testy - byla doplněna možnost opravit datum a čas testu.

11.10.2017           verze 3.26.0.201

Pojišťovna

·     Číselníky - Bonusové výkony - nová možnost aktivace automatického vykazování bonusových výkonů, navázaných na vykázání některého jiného výkonu.

·     Pořízení - při mazání výkonů v dokladu byla doplněna kontrola existence vazby mezi zbývajícími výkony a vykázanými léčivy (netýká se praktických lékařů a stomatologů).

·     Byly provedeny úpravy pro pojišťovnu 333 (tato pojišťovna neakceptuje opravné dávky, proto byla odstraněna možnost vrátit jednotlivé doklady z archívu a při vracení celé dávky ji lze vrátit pouze pro nové vyúčtování jako původní dávku).

·     Vyúčtování cest lékaře - byla provedena úprava tvorby dávky dokladů "Vyúčtování cest lékaře" (dávka 36) s cílem zabezpečit kompletní vykázání všech cest i v případě používání různých kódů dopravy u různých pojišťoven.

eRecept

·     Ambulance - Přehled eReceptů - nový přehled předepsaných eReceptů, který umožňuje recepty hromadně odeslat do úložiště SÚKL nebo vytisknout.

·     Byl doplněn tisk diagnózy v případě, že je vyžadována (při požadavku na zvýšenou úhradu nebo při předepsání léku s indikačním omezením).

·     Název léku se nyní před uložením převezme z registru SÚKL (v případě, že se liší od názvu v číselníku léků VZP).

·     Byla doplněna nová tisková šablona "eRecept (bez podkladu)".

·     Při vystavování receptu lze vyplnit nové pole "Číslo schválené žádanky" v detailu léku (tomuto poli odpovídá pole "Žádanka" v seznamu léků, které lze do seznamu přidat pomocí volby "Sloupce" v kontextovém menu). Pole se vyplní v případě schválené "Žádanky o schválení (povolení)".

Ostatní

·     Laboratorní výsledky - do okna s upozorněním na nově naimportované výsledky byla přidána volba "Příště již neupozorňovat". Upozornění se zobrazí pouze v případě, že je aktivní volba "Konfigurace - Nastavení - Laboratoř - Po ukončení importu zobrazit "Laboratorní výsledky"".

·     Očkování - při vykázání očkování proti tetanu se do anamnézy (sekce "Další" - Očkování TAT) přepíše datum provedeného očkování v případě, že definice očkování obsahuje v poli "Kód MZ" jednu ze skupin DITE, DTPO, TETP, THEX, TTET.

·     Ambulantní karta - při vykazování výkonů spojených s frází je nyní možné frázi použít i v maximalizovaném okně (při použití "staré" ambulantní karty).

·     Objednávky pacientů - byla doplněna možnost odeslat SMS více označeným pacientům (tlačítko "Zařadit SMS k odeslání"), filtr "Mobilní telefon" umožňuje negaci, tj. lze vybrat všechny pacienty bez mobilního telefonu.

·     CGMesky - pokud je na nástrojové liště umístěno tlačítko "Nástroje - Přehled SMS zpráv", zobrazí se v případě přijetí příchozí zprávy indikace (změna ikony).

·     Nastavení elektronické komunikace - po nastavení certifikátu pro jednotlivé agendy je nyní zobrazen název vybraného certifikátu a je k dispozici tlačítko pro jeho nahrazení.

·     Do číselníku obcí (zápis bydliště v identifikaci pacienta) byla doplněna volba "Včetně části obce" (v případě aktivní volby se z číselníku přenese název obce včetně části obce, oddělené pomlčkou).

·     Vlastní barvy - bylo opraveno zapamatování přidaných vlastních barev v okně pro výběr barvy (např. v ambulantní kartě - tlačítko "Barevné označení" apod.).

·     Platby - po smazání odeslané tržby (okno "Platby - eTržby - seznam tržeb"), která v důsledku poruchy nebyla odeslána na server finanční správy, lze nyní doklad opět odeslat z přehledu dokladů (Platby - Platební doklady - volba "Odeslat do EET" v kontextovém menu).

·     MEDICAL NET - byla doplněna možnost tisku náhledu přijaté zprávy z přehledu zpráv nebo z okna náhledu.

20.09.2017           verze 3.25.0.199

·     eRecepty - byla odstraněna kontrola pojišťovny u eReceptu hrazeného pacientem (pojišťovna v identifikaci pacienta může být nevyplněna nebo jakákoliv).

·     eRecepty - byla doplněna kontrola vybraného kódu léku na existenci v registru léků SÚKL.

·     Recepty - byla doplněna možnost storna očíslovaných receptů (v závislosti na volbě "Konfigurace - Nastavení - Tisk - Číslovat recepty").

·     Číselník léků - byl aktualizován číselník ATC a účinných látek.

·     Platby - doklad odeslaný do EET nyní nelze upravovat ani mazat (při nastaveném přístupovém právu "Opravy" a "Mazání" na "Platby - Platební doklady - uzavřené").

·     Platby - byly opraveny některé tiskové šablony pokladních příjmových dokladů a faktur (jednotková cena).

·     Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu - platný od 1.8.2017 - byl opraven text přepisu do dekursu.

·     Objednání - kalendář - byla odstraněna nabídka kalendářů neaktivních uživatelů ("Konfigurace - Uživatelé - volba Aktivní").

·     Objednávky - Objednávky pacientů - bylo opraveno zapamatování filtru při vyplnění více pracovišť současně.

·     Sestavy - Hromadný tisk dekursů - do dostupných datových položek sestavy byly doplněny trvalá a přechodná adresa, datum narození, pohlaví a kód pojišťovny.

·     Externí programy - propojka na PACS Agfa NX - do generovaného worklistu byly doplněny informace o výšce a váze pacienta.

·     Konfigurace - Smluvní pracoviště - byla aktualizována adresa Pojišťovny VZP (333).

·     Import a export ceníků - byly doplněny exportované položky (Měna, Druh plátce, Plátce, Pojišťovna, IČP).

·     MEDICAL NET - byla doplněna možnost filtrace odeslaných zpráv podle odesílatele (v závislosti na nastavené volbě "Konfigurace - Zobrazovat zprávy pouze pro tyto aliasy").

06.09.2017           verze 3.25.0.198

·     CGMesky - úprava způsobu zjišťování stavu odeslaných zpráv.

·     IVF - doplněno automatické generování "sekvence identifikace darování" a "sekvence identifikace přípravku" včetně možnosti tisku štítků s těmito kódy (na základě vyhlášky č. 167/2017 Sb.). K aktivaci této funkce je třeba vyplnit kód tkáňového zařízení ("Konfigurace > Nastavení > IVF > Kód tkáňového zařízení").

24.08.2017           verze 3.25.0.197

·     Pacienti ve frontě - bylo doplněno tlačítko "Informace" pro zobrazení okna "Přehled informací", integrovaného přímo do okna "Pacienti ve frontě" (podobně jako v kartotéce).

·     Recepty - cena a úhrada léku se přebírají z aktuálního číselníku léků VZP i v případě, že lék byl vybrán z číselníku SÚKL, který ceny neobsahuje. Týká se pouze léků, které se nacházejí v obou číselnících.

·     eRecept - příznak úhrady C (částečně hrazeno) u individuálně připravovaných léčivých přípravků (bez vyplněného kódu) se nyní nenahrazuje příznakem P (hradí pacient).

·     Přílohy - Připojit - oprava připojení odkazu na soubor, jehož velikost přesahuje stanovený limit ("Konfigurace > Nastavení > Ostatní > Ukládat do databáze pouze cestu u souborů větších než ... ").

·     Žádanka o schválení (povolení) - Elektronické podání - úprava generování čísla dokladu.

·     eŽádanky - Radiologie - oprava předávání upřesnění požadavku pomocí sítě MEDICAL NET.

·     Posudky - byl doplněn nový "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu", platný od 1.8.2017 (verze LNPSKCV v1.03).

·     Dávky - Kontrola - pokud jsou nalezeny pouze "starší nevyúčtované doklady", okno s výsledkem kontroly se automaticky nezavře.

·     Platby - Přehled dokladů, Přehled pohledávek - oprava zobrazení některých položek v závislosti na nastavení plateb ("Konfigurace > Nastavení > Platby > Nastavení uživatele").

·     Platby - Platební doklady - úprava zobrazení dokladů v záložce "Výdajový doklad", úprava filtrace podle typu dokladu "Výdajový doklad".

·     Objednávací kalendář - Panely - Časy - do kontextového menu byla doplněna volba "Seskupovat volnou pracovní dobu", která seskupí po sobě jdoucí volné termíny do jednoho.

·     Objednávací kalendář - Odesílání SMS zpráv - pokud je v textu SMS definováno zástupné jméno LLLL, je nyní nahrazeno jménem lékaře ve tvaru "Titul Jméno Příjmení, Titul za jménem".

·     Externí programy - PACS JiveX - do vstupního GDT souboru do řádku 8805 byla doplněna jednoznačná specifikace požadovaného vyšetření.

·     Externí programy - BTL CardioPoint - oprava komunikace s pluginem.

04.08.2017           verze 3.25.0.196

eRecept

·     oprava adresy produkčního serveru pro odesílání eReceptů (CÚER).

·     oprava ukládání nového certifikátu SÚKL.

·     automatické přepnutí na nové rozhraní pro odesílání eReceptu (volba "Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eRecept > Použít nové rozhraní") - k přepnutí dojde 14.8.2017.

27.07.2017           verze 3.25.0.195

·     eRecept - oprava načítání ulice z adresy pacienta a zdravotnického zařízení.

·     Žádanka o schválení (povolení) - Elektronické podání - úprava způsobu předávání čísla žádanky.

·     Objednávky pacientů - zrychlení zobrazování historie změn objednávky.

·     Program - Odeslat zprávu do CompuGroup Medical - tento způsob odesílání zpráv do CGM byl ukončen, zprávy lze nyní posílat na e-mail servis@medicus.cz.

·     Konfigurace - Nastavení - Pojišťovna - k volbě "Nabízet hlavičku předchozího dokladu" byla doplněna volba "Maximální stáří předchozího dokladu", která umožňuje definovat počet měsíců, v kterých se vyhledává předchozí vyúčtovaný doklad stejného typu, z kterého se přebírají diagnózy, popř. u poukazu na vyšetření i IČP a odbornost žadatele a v závislosti na volbě "Převzít i datum vystavení poukazu" i toto datum.

·     Konfigurace - Nastavení - oprava zobrazení sekce "Zaokrouhlování".

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte