Informace o změnách MEDICUS

15.11.2018           verze 3.30.0.225

·     Recepty - do kontextové nabídky byla doplněna volba "Duplikovat Dg i bez zvýšené úhrady". Aktivace této volby zajistí přebírání diagnózy i přidružené diagnózy z duplikovaného léku. Bez aktivace této volby se obě diagnózy přebírají pouze u léků s požadavkem na zvýšenou úhradu, u kterých je vyplnění diagnózy povinné.

·     Dávky - Vyúčtování cest lékaře - oprava možné chyby při tvorbě opravných dávek.

·     Objednávací kalendář - pokud je při objednání pacienta zvolena činnost bez definované barvy, zobrazí se objednávka ve standardní barvě pro objednávky (dříve byla v takovém případě použita černá barva).

·     Sestavy - Náklady na léčbu - byl doplněn způsob členění "dle pojišťoven, IČP a nositelů".

·     Obrazová dokumentace - Nastavení externích databází - oprava funkce pro změnu hesel u všech databází a zálohu a obnovu externích databází.

·     Přehled žádanek a posudků - oprava možného nepřesného zobrazení celkového počtu žádanek v případě použití filtru "Odeslán ad".

·     Externí programy - nová propojka na MARIE PACS (odeslání worklistu, zobrazení snímku).

·     Uživatelé - oprava nastavené časové platnosti hesel.

·     Certifikáty - oprava použití některých certifikátů.

02.11.2018           verze 3.30.0.224

·     NIS - Hlášení hospitalizace - oprava chyby při tvorbě dávky.

26.10.2018           verze 3.30.0.223

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > Google - byla doplněna nová volba pro možnost zadání API Key (tento klíč je potřebný pro zpřístupnění funkcionalit, využívajících mapy Google).

·     eDávky > Seznam zpráv - byla opravena možná chyba při zobrazení zprávy s přílohou ve formátu ZIP.

·     Lékové interakce - byly odstraněny problémy při práci s programem Vademecum 3.0 DrugAgency (skrývání lékových interakcí, zobrazení popisu interakcí).

·     Bylo opraveno generování nestandardních výkonů do závazků pacienta (generování pomocí šablony práce, napojené např. na prohlídku).

·     Pediatrické prohlídky - byla upravena procedura pro generování termínu prohlídky "Převzetí do péče". Tato prohlídka se nyní generuje bez konkrétního termínu a bez výchozího textu. Výchozí text se doplní až při případné úpravě této prohlídky.

·     Domácí péče - do menu "Vyšetření" byla doplněna sestava "Vytížení sester".

18.10.2018           verze 3.30.0.222

Ambulance

·     Ambulantní návštěvy > sumář - okno si nyní pamatuje poslední stav tlačítka "Detail" (zobrazení/skrytí spodního panelu s detailem návštěvy).

·     Anamnéza > Další - byl rozšířen rozsah textových položek (např. Sluch, Zraková ostrost) na 40 znaků.

·     Recepty > tlačítko "Ověřit výdej" - byla doplněna informace o názvu lékárny, v které byl daný lék vydán.

·     Recepty - tlačítko "Podrobnosti" je nyní k dispozici i uživatelům, kteří nemají definovány údaje pro elektronické odesílání receptů.

·     Recepty, Přehled eReceptů - byla upravena ikona znázorňující, že se jedná o eRecept tak, aby bylo zřejmé, zda byla při odesílání požadována notifikace pacienta e-mailem nebo SMS.

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eRecept - byla doplněna globální volba "Automaticky označit každý nový lék jako eRecept". Po aktivaci této volby je každý nový lék označen příznakem [eR] (eRecept), který nelze uživatelsky změnit. V případě neúspěšného odeslání eReceptu je nabídnuto vytištění klasického receptu.

·     Lékařské zprávy - při odesílání lékařské zprávy pomocí služby eServices se nyní používá formát PDF.

·     Přehled informací - byla doplněna položka "Anamnéza - gynekologická" (položka je k dispozici pouze na gynekologických pracovištích).

·     Konfigurace > Prohlídky - byla doplněna prohlídka typu "Předoperační vyšetření", spojená s vykázáním výkonu 01185 (PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM). Tato prohlídka je automaticky doplněna pouze v případě, že v seznamu smluvních výkonů byl nalezen výkon 01185.

·     Vyšetření > Cytologie - bylo doplněno tlačítko "Vše do dekursu", které přepíše do aktuálního záznamu v dekursu seznam všech cytologických vyšetření (bez poznámky).

Pojišťovna

·     Při pořizování výkonu byla doplněna kontrola, zda v případě, že je daný výkon uveden ve změnovém číselníku výkonů, není jeho bodová hodnota nižší než standardní bodová hodnota v číselníku VZP.

·     Bonusové výkony 00906 a 00907 - byla rozšířena množina kurativních výkonů, s kterými jsou tyto bonusové výkony vykazovány (viz Pojišťovna > Číselníky > Bonusové výkony - vysvětlivky v spodní části okna).

·     Dávky > Kontrola - byl upraven algoritmus pro kontrolu povolené četnosti výkonů.

Platby

·     Závazky pacienta - bylo doplněno tlačítko "Ceník", které zobrazí seznam všech nestandardních výkonů ve formě tlačítek (po stisknutí tlačítka je příslušný výkon zapsán do závazků). Do kontextového menu byla doplněna volba "Automaticky označovat". Pokud je tato volba aktivní, všechny nové dnešní závazky se automaticky označí. Poté je možné tlačítkem "Doklad" ze všech označených závazků vytvořit doklad.

Žádanky a posudky

·     Přehled eŽádanek - byla doplněna možnost řazení přehledu podle sloupců "Odebráno", "Vytištěno", "Odesláno".

·     Přehled žádanek a posudků - byl doplněn filtr "Zaměstnavatel" (uplatní se pouze u posudků, v kterých se vyplňuje zaměstnavatel, např. "Posudek o zdravotní způsobilosti k práci").

·     Poukaz na brýle > Grafické zobrazení - byla doplněna volba "Hradí pacient". Byly odstraněny položky "Bifokální zatavené" a "Bifokální Franklin" (změna od 1.7.2018).

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20) > Duplikát - byla upravena duplikace polí "Další informace" a "Současná medikace". Nyní se již neduplikuje Epikríza.

Objednávky

·     Organizační struktura > Pracoviště - byla doplněna volba "Externí pracoviště". Pokud je některé pracoviště označeno jako "externí", bude v objednávacím kalendáři (Objednávky > Objednání - kalendář) zobrazena nabídka všech externích pracovišť v samostatné sekci "Pracoviště - externí" (pouze pokud není aktivní volba "Širší org. struktura ve výběrníku kalendářů").

·     Objednávky pacientů - byla doplněna možnost smazání objednávky. Bylo doplněno přístupové právo "Opravy cizí" (pokud není nastaveno, nelze opravovat ani mazat cizí objednávky).

Ostatní

·     Přihlašovací obrazovka - nový design. Po kliknutí na číslo licence se ve spodní části okna zobrazí seznam dostupných modulů spolu s počtem volných licencí.

·     Přehled dokumentace > CGMesky - byly upraveny názvy jednotlivých stavů, v kterých se může CGMeska nacházet (tak, aby odpovídaly použitému názvosloví v Přehledu SMS zpráv).

·     Sestavy > Celkové přehledy > Celkový přehled cest v návštěvní službě - byl doplněn typ přehledu "Členit dle lékařů".

·     Lišta s tlačítky otevřených oken ve spodní části programu - byla doplněna možnost definice formátu zobrazené informace na tlačítku (pravé tlačítko myši na tlačítku). Lze zvolit buď formát "Jméno pacienta [Agenda]" nebo "Agenda [Jméno pacienta]".

·     Modul "eKontrol" - bylo rozšířeno použití modulu i na okno "Radiodiagnostika > Nové vyšetření" (kontrola pojištěnce, kontrola IČP požadujícího lékaře) a "Konfigurace > Okolní lékaři" (kontrola IČP lékaře).

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eParafa - byla doplněna možnost výběru certifikátu pro podepisování dokumentace.

·     Konfigurace > Šablony prací - u zvlášť účtovaných léčiv (skupina 1 - 4) lze nyní použít typ Z (generovat do závazků, ne do dokladu pro pojišťovnu).

·     Sklady > Konfigurace skladů - byla doplněna volba "Uplatňovat nastavení úrovně přístupu". Pokud je tato volba aktivní (výchozí stav), použije se nastavení úrovně přístupu přihlášeného uživatele i pro řízení přístupu k jednotlivým definovaným skladům (uživatel s úrovní přístupu "pracovník" nebude moci pracovat se sklady, definovanými na pracovišti nebo zařízení).

·     Domácí péče > Plánování cest domácí péče - byla doplněna možnost filtrace podle skupiny pacientů. Tlačítka "Automobily" a "Výkony" byla přesunuta pod společné tlačítko "Nastavení".

26.09.2018           verze 3.29.0.221

·     Očkování - při vykázání očkovací látky proti tetanu VACTETA (0208575) společně s výkonem 02105 a odborností 001 nebo 002 se automaticky použije druhá úhrada (příznak Z) s nulovým doplatkem pacienta. Při vykázání očkovací látky PREVENAR 13 (0149868) u pacientů, patřících do rizikových skupin (diagnózy Q890, D730, Z948, A39, A403, G001, J13) a starších 5 let, se automaticky použije třetí úhrada (příznak T). Viz Metodický postup k vykazování očkování od 1.9.2018, vydaný VZP.

·     eRecept - při vyplnění čísla schválené žádanky se u léků bez stanovené úhrady automaticky nepoužije příznak "hradí nemocný".

·     eRecept - byla provedena aktualizace datového rozhraní pro ověřování možnosti výdeje HVLP s omezením.

·     Neschopenka - bylo rozšířeno pole "Zaměstnavatel" na 100 znaků.

·     Posudek o zdravotní způsobilosti k práci - do sestavy bylo doplněno prohlášení posuzované osoby o vzdání se práva na přezkoumání. V poli "Rizika ohrožení" lze nyní z číselníku vybrat více rizikových faktorů najednou. Při volbě posudkového závěru "je zdravotně nezpůsobilá" se již nenabízí vyplnění důvodu nezpůsobilosti. Při volbě posudkového závěru "pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost" se nyní nabízí vyplnění důvodu nezpůsobilosti. Při volbě typu prohlídky "Výstupní" lze nyní ke každému rizikovému faktoru doplnit poznámku a již se nenabízí vyplnění posudkového závěru.

·     Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci - do tiskové sestavy byla doplněna věta o době platnosti posudku.

·     Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - při duplikaci posudku se nyní neduplikuje číslo průkazu, ale přebírá se z identifikace pacienta.

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (FT) a (FT DP) - v textovém zobrazení byly prodlouženy poznámky k jednotlivým požadovaným výkonům (200 a 250 znaků).

·     Laboratoř - Žádanky - SangLab - nová "Žádanka na cytologické vyšetření".

·     Platby - oprava vytváření zálohové faktury.

·     eServices - optimalizace.

NIS

·     Oddělení - Přehled operací - byl doplněn sloupec "Doba operace".

IVF

·     Spermiogram WHO 2010 - byla doplněna volba "na vlastní žádost", bylo doplněno pole pro zápis data a času rozmrazení, motilitu spermií lze nyní zadat s přesností na desetinná čísla, komentář a další informace lze vyplnit přímo do textového pole.

03.09.2018           verze 3.29.0.220

·     Kartotéka, Pacienti ve frontě - byla přidána možnost zobrazit sloupec "Pohlaví" (funkce "Sloupce" v kontextové nabídce).

·     Kartotéka - do tiskové sestavy "Identifikační údaje pacienta" byla doplněna datová položka TITUL2 (titul za jménem).

·     eRecepty - v souvislosti s přechodem na nové rozhraní 201704B byla u starších eReceptů, odeslaných v původním rozhraní 201704A, doplněna možnost ověřit výdej receptu (tlačítko "Ověřit výdej").

·     eRecepty - tlačítko "Podrobnosti" - pokud bylo při vystavení eReceptu vyplněno IČP zastupovaného lékaře, zobrazí se toto IČP v podrobnostech (v kolonce "IČP (zástup)").

·     Pojišťovna - do konfigurace byla doplněna nová volba ""Konfigurace - Nastavení - Pojišťovna - Kontrolovat omezení úhrady místem". Pokud je volba aktivní, dochází při pořizování výkonu ke kontrole, zda obsah pole OME v číselníku výkonů (omezení úhrady místem) odpovídá druhu dokladu a odbornosti poskytovatele a žadatele. Ve výchozím stavu je volba aktivní.

·     Pojišťovna - při pořizování výkonů byl upraven výpočet času výkonů v případě, že je zadán počet větší než 9 a dojde k automatickému rozdělení výkonu na více řádků (pouze při aktivní volbě "Konfigurace - Nastavení - Přepisy - Výkony - včetně časů od/do").

·     Platby - při použití platebního terminálu při platbě kartou je nyní nejprve založen příjmový doklad a pokud by přitom došlo k jakékoliv chybě, není už nabídnuta platba na terminálu.

·     Přehled eŽádanek - Filtr - do položky "Požadoval" lze nyní zadat jméno lékaře, který eŽádanku vystavil, byla doplněna nová položka "Pracoviště", do které lze zadat pracoviště, na kterém byla eŽádanka vystavena.

·     Sestavy - Přehled výkonů - byla doplněna volba "Včetně léčiv", která umožňuje zahrnout do sestavy i zvlášť účtovaná léčiva.

·     Objednávací kalendář - v přehledu objednávek ("Panely - Objednávky") lze nyní zobrazit sloupec "Zkr." (zkratka pracoviště) i v případě zobrazení objednávek pouze 1 pracoviště (dříve to bylo možné pouze při zaškrtnutí volby "Ze všech kalendářů").

·     Objednávací kalendář - bylo opraveno abecední řazení názvů pracovišť při aktivní volbě "Širší org. struktura ve výběrníku kalendářů".

·     Nástroje - Servisní nástroje - Záznamy aktivit uživatelů - volba "Automaticky mazat záznamy starší než X měsíců" nyní neumožňuje zvolit hodnotu menší než 12 měsíců.

eServices

·     Nastavení kalendářů eServices - byla doplněna nová volba "Automaticky odmítat duplicitní objednávky na shodný čas".

·     Byla implementována funkce pro kontrolu, zda byly zadané objednávky skutečně odeslány na server eServices.

Domácí péče

·     Pokud v Poukazu na vyšetření/ošetření (DP 20) dojde ke změně platnosti (pole "Platnost do"), přepíše se tato změna i do případného plánu domácí péče, který byl na základě tohoto poukazu vytvořen. Při změně platnosti dochází také ke kontrole naplánovaných výkonů mimo období platnosti poukazu.

·     Plán domácí péče - při zadání nového výkonu do plánu je provedena kontrola, zda datum tohoto výkonu spadá do období platnosti plánu.

13.08.2018           verze 3.29.0.219

·     eRecept - byla implementována nová verze rozhraní 201704B. Původní verze rozhraní 201704A bude funkční pouze do 31.8.2018.

·     Identifikace - Bydliště - do kontextové nabídky pole "Obec" byly doplněny volby "Automaticky doplňovat název obce" (po zápisu 3. písmene se název doplní podle první obce, nalezené v číselníku obcí) a "Nabízet výběr PSČ" (po potvrzení názvu obce se zobrazí seznam všech obcí se shodným názvem pro výběr PSČ). Obě volby jsou ve výchozím stavu aktivní (dosavadní chování). Do kontextové nabídky pole "PSČ" byla doplněna volba "Nabízet výběr obce" s obdobným významem, jako volba "Nabízet výběr PSČ" na poli "Obec".

·     Objednávky - Přehledy - do dostupných datových položek jednotlivých sestav byla doplněna položka TEL (telefonní číslo pacienta).

·     Žádanky a Posudky - při duplikaci žádanek a posudků se nyní jméno a příjmení pacienta přebírá z karty pacienta.

·     Platby - oprava volby "Konfigurace > Nastavení > Přepisy > Platební doklady" (aktuální stav volby se nepamatoval).

·     Vyšetření - Radiodiagnostika - Archív - byla provedena optimalizace rychlosti procházení jednotlivých záznamů v archívu.

·     eTržby - bylo doplněno přístupové právo k nastavení modulu eTržby (Přístupová práva > Platby > eTržby). Právo je použito k povolení přístupu k tlačítku "Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eTržby - nastavení".

·     Domácí péče - Plánování cest domácí péče - funkce "Přidělit auto" v kontextové nabídce je nyní dostupná i pro již potvrzené plány.

·     eParafa - oprava volby "Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eParafa > Návaznost jednotlivých dokumentů". Ve výchozím stavu je volba nastavena na "zajistit v rámci pacienta".

·     IVF - oprava možné chyby při ukončování cyklu pacientky.

26.07.2018           verze 3.29.0.218

·     Pojišťovna - Import dávek - oprava importu dávek v novém datovém rozhraní 6.2.36, platném od 1.7.2018.

·     Ambulance - Recepty - Číselník léků - do funkce "Verze číselníků" v kontextovém menu byla doplněna informace o verzi a datu platnosti aktuálně načteného číselníku "SÚKL - registrované léky".

·     Okno - Přehled informací - výpočet nákladů v položce "Náklady na pacienta/rok" nyní zahrnuje pouze výkony a léčiva, vykázaná aktuální pojišťovně pacienta.

18.07.2018           verze 3.29.0.217

Ambulance

·     Kartotéka - Sloupce - byla doplněna položka "Poznámka (pracoviště)", umožňující přidat do kartotéky sloupec, zobrazující poznámku u pacienta, vztaženou k přihlášenému pracovišti. Poznámku lze zapsat v pravé spodní části okna "Identifikace".

·     Kartotéka - filtr "Typ péče" - po výběru typu "Zástup" lze vybrat i IČP zastupovaného lékaře.

·     Anamnéza - kvůli duplicitě byly upraveny některé horké klávesy (záložka "Další" má nyní přiřazenu kombinaci kláves Alt+L, záložka "Stav" má přiřazenu kombinaci kláves Alt+V).

·     Šablona anamnézy - byla opravena náhrada proměnných v případě vložení šablony do anamnézy volbou "Vložit šablonu" v kontextovém menu anamnézy.

·     Lékařské zprávy - do přehledu typů údajů, které lze zařadit do zprávy, byla doplněna "Cytologie" (platí pouze pro gynekologické ambulance).

·     Dokumenty - Objednávka léčiv a zdravotnických prostředků - nový formulář.

·     Recept - pokud má pacient v identifikaci označen Typ péče = zástup, je do každého nového receptu přeneseno IČP zastupovaného lékaře (pokud je v identifikaci vyplněno).

·     eRecept - pokud je při odesílání eReceptu do úložiště SÚKL oznámen nesoulad mezi odesílanými a očekávanými hodnotami, je nabídnuta jednorázová náhrada odesílaných hodnot za očekávané.

·     Receptář - byla doplněna volba "Tisknout samostatně". Po výběru takto označeného léku z receptáře do receptu je lék vytištěn na samostatném receptu.

Pojišťovna

·     Dávky - bylo implementováno nové datové rozhraní VZP 6.2.36, platné od 1.7.2018.

·     Pořízení - pokud je pacientovi v identifikaci přiřazeno některé cenové pásmo, nabízí se při pořizování dokladů pro pojišťovnu kromě standardních výkonů a léčiv pouze nestandardní výkony a léčiva, která jsou definována pro dané cenové pásmo.

·     Doklady - do kontextového menu jednotlivých typů dokladů byla doplněna funkce "Zkontrolovat výkon", která provede stejné kontroly, jako při pořízení daného výkonu.

·     Doklad "Vyúčtování cest lékaře" - byla doplněna možnost zobrazení číselníku na položkách "Od - Místo", "Od - PSČ", "Cíl - Místo", "Cíl - PSČ". Číselník lze standardně zobrazit klávesou F5 nebo poklepáním myší.

·     Dávky, eDávky - před otevřením okna pro tvorbu dávek se provede kontrola, zda jsou všechna nadefinovaná IČZ obsažena v registračním souboru programu. Pokud ne, je na to uživatel upozorněn.

·     Dávky, eDávky - Kontrola - byly doplněny další typy kontrol (kontrola výkonů dle věku, nepovolené kombinace výkonů, povolené četnosti výkonů, kombinace výkonů a diagnóz). Jednotlivé kontroly lze v případě potřeby vypnout (tlačítko "Nastavení" na stránce "Kontrola"). Byla doplněna možnost přeskočit kontrolu jednotlivých typů dokladů (tlačítko "Přeskočit kontrolu", zobrazené v průběhu kontroly).

·     Číselníky - Ceníky - jednotlivá okna s ceníky byla sloučena do společného okna "Ceníky". Jednotlivé typy ceníků jsou umístěny na samostatných záložkách.

·     Číselníky - Změnové číselníky - jednotlivá okna se změnovými číselníky byla sloučena do společného okna "Změnové číselníky". Jednotlivé typy změnových číselníků jsou umístěny na samostatných záložkách.

·     Číselníky - Kontroly při vykazování - nové okno, do kterého byla sloučena okna "Povolené četnosti výkonů", "Nepovolené kombinace výkonů", "Kombinace výkonů a diagnóz" a "Kontrola výkonů dle věku".

·     Byl upraven výpočet hodnoty bodu pro výkony 80900 a 80901, používané v odbornosti 926 (domácí paliativní péče) - hodnota bodu je 1 Kč po dobu 30 dní (u dospělých pacientů) resp. 90 dní (u dětských pacientů), poté klesá na 0,50 Kč. Tyto hodnoty jsou použity nezávisle na případné definici v číselníku "Hodnota bodu a kapitace".

Konfigurace

·     Organizační struktura - na úrovni Pracoviště byla doplněna volba "Fronta", umožňující definovat pracoviště, do jejichž fronty lze zařazovat pacienty v kartotéce tlačítkem "Do fronty". Dříve bylo možné zařazovat pacienty na všechna pracoviště, která měla vyplněné pole IČP.

·     Organizační struktura - délka všech polí pro zápis e-mailu byla prodloužena na 50 znaků.

·     Uživatelé - z nabídky hodnot v poli "Přihlášení" byla odebrána volba "Heslo nebo certifikát". Bylo opraveno přihlašování pomocí certifikátu.

·     Přístupová práva - bylo doplněno nové přístupové právo "Platby - Platební doklady - storno dokladu", které umožňuje odebrat uživatelům možnost stornovat vytvořený doklad.

·     Nastavení - Přepisy - byla doplněna volba "Platební doklady", umožňující nastavit přepis informace o vystavených platebních dokladech do dekursu.

·     Nastavení elektronické komunikace - CGMesky - byla doplněna volba "Automaticky odesílat objednávky", která umožňuje aktivovat funkci automatického odesílání upozornění pacientům na blížící se termín návštěvy. Upozornění je odesláno pomocí modulu CGMesky. Funkce je podmíněna instalací doplňkové služby na serveru.

Posudky

·     Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu - byl upraven způsob výběru obce a PSČ z číselníku (nyní se přenáší obě položky současně). Týká se položek "Posuzovaná osoba - Bydliště", "Posuzovaná osoba - Pošta", "Identifikace poskytovatele zdravotních služeb".

·     Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci - do pole "dlouhodobě užívá léky" se nyní načítá dlouhodobá medikace včetně síly a dávkování.

Nástroje

·     Servisní nástroje - Záznamy aktivit uživatelů - byla doplněna volba "Automaticky mazat záznamy starší než", která umožňuje nastavit stáří záznamů (v měsících), které se budou automaticky odmazávat.

·     Výměna dat pacientů - byl doplněn export a import stomatologických vyšetření (zubní kříž, plán ošetření, parodontologie).

Ostatní

·     Proměnné položky - byla přidána nová proměnná položka "Přihlášený uživatel". Tuto položku lze použít ve frázích a šablonách anamnézy, dekursu a odpovědi na žádanku. Tato proměnná položka je nahrazena jménem přihlášeného uživatele ve formátu Titul, Jméno Příjmení.

·     Přihlašovací heslo - maximální délka hesla byla prodloužena na 30 znaků.

·     Okno - Přehled informací - byly doplněny položky "Heslo pro telefonickou komunikaci" (umožňuje zobrazit heslo, definované v identifikaci pacienta) a "Náklady na pacienta/rok" (umožňuje zobrazit náklady, vykázané pro vybraného pacienta zdravotní pojišťovně v aktuálním kalendářním roce v rámci přihlášené odbornosti a zdravotnického zařízení).

·     Lišta "Informace o pacientovi" - bylo opraveno ukládání aktuálního stavu volby "Zvýraznit barvu zařazení", bylo upraveno načítání dat do položky "Saldo" (nyní zohledňuje nastavení v "Konfigurace - Nastavení - Spoluúčast pacienta").

02.07.2018           verze 3.28.0.216

·     eServices - optimalizace

13.06.2018           verze 3.28.0.215

·     Ambulance - Pacienti ve frontě - byl doplněn sloupec "Objednávky", který zobrazuje čas objednávky na dnešní den, byla doplněna tlačítka pro možnost úpravy pořadí pacientů ve frontě (tlačítka jsem aktivní pouze v případě, že jsou data setříděna podle sloupce "Pořadí").

·     Ambulantní karta - byl upraven formát přepisu objednávky do dekursu. Pokud není aktivní volba "Nastavení ostatní - Kopírovat do dnešního záznamu text včetně odkazů", objednávka se do dnešního záznamu nepřepisuje (při použití tlačítka "Do dnešního záznamu").

·     Posudky - Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu - byla provedena aktualizace formuláře na verzi LNPSKCV v1.06, z nabídky byl odebrán starý posudek, platný od 1.1.2016.

·     eRecept - do spodní lišty bylo doplněno tlačítko "Odeslat do SÚKL", které slouží k odeslání eReceptu do SÚKL bez nutnosti jeho tisku (stejná funkce jako "Tisk - eRecept - odeslat do úložiště SÚKL").

·     eŽádanka - Patologie - 4 pole pro zápis čísel vzorků byla prodloužena na 25 znaků.

·     Vyšetření - List o prohlídce zemřelého - bylo opraveno pořadí jednotlivých diagnóz při odesílání listu na ÚZIS (tlačítko "Odeslat na ÚZIS").

·     Pojišťovna - Vykázané výkony a léčiva - byl doplněn sloupec "Var. symbol" (variabilní symbol, uvedený v hlavičce dokladu).

·     Doklad "Vyúčtování cest lékaře" - tlačítko "Jiný" pro výběr a otevření existujícího dokladu je nyní přístupné ihned po otevření formuláře.

·     Dávky - doklady "Vyúčtování cest lékaře" - bylo opraveno rozdělování dokladů při vykázání více než 99 cest v jeden den.

·     Platby - Závazky - byl opraven výběr správné položky z ceníku nestandardních výkonů a léčiv v případě, že je definováno více stejných kódů pro různá cenová pásma (cenové pásmo lze uvést v identifikaci pacienta).

·     Sestavy - Přehled pacientů k preventivní prohlídce - byl doplněn sloupec "Telefon".

·     IVF - Spermiogram WHO 2010 - bylo doplněno generování "Kódu darování" a "Kódů přípravku" (závisí na definici "Konfigurace - Nastavení - IVF - Kód tkáňového zařízení"), byla doplněna možnost tisku štítků (tlačítko "Štítky").

31.05.2018           verze 3.28.0.214

·     GDPR - po startu programu je nabídnuto uzavření zpracovatelské smlouvy v případě, že dosud nebyla uzavřena. Na dotaz "Přejete si smlouvu nyní podepsat" je možné odpovědět "Ano" (pokud chcete smlouvu ihned zobrazit a odeslat), "Ne" (pokud nechcete smlouvu uzavřít - nabídka na uzavření smlouvy se při startu programu již nebude nabízet), "Odložit" (pokud nyní nechcete smlouvu uzavřít - nabídka na uzavření smlouvy se opět zobrazí při příštím spuštění programu).

·     eRecept - do spodní lišty bylo doplněno tlačítko "Podrobnosti" pro zobrazení doplňujících informací o odeslaném eReceptu.

·     Oprava změny vlastního hesla uživatelem při přihlašování do programu (funkce "Změna hesla" v kontextovém menu přihlašovací obrazovky) v případě, že je nastaveno časové omezení platnosti hesel.

·     V dokladu "Poukaz na vyšetření/ošetření" se nyní zobrazí tlačítko "Žádanka (Z)" v případě, že je nadefinován externí program "PACS HL7 - odeslání worklistu". Tlačítko slouží pro rychlé založení žádanky "Poukaz na vyšetření/ošetření (Z)", do které se přenesou odpovídající údaje z dokladu.

·     eParafa - oprava zadávání PIN.

·     eServices - oprava způsobu obnovování dat v objednávacím kalendáři při změnách v objednávkách (odstranění nadbytečného obnovování dat).

23.05.2018           verze 3.28.0.213

GDPR

·     Pro naplnění práva pacienta na informaci o osobních údajích, zpracovávaných zdravotnickým zařízením, byla připravena tisková sestava "Právo pacienta na přístup k osobním údajům", která je dostupná z kartotéky nebo z identifikace pacienta.

·     Byla připravena možnost uzavřít zpracovatelskou smlouvu mezi zdravotnickým zařízením a firmou CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Smlouvu je nutné uzavřít před tím, než bude v rámci případného servisního zásahu vzdáleně připojen servisní technik CGM. Smlouvu je možné uzavřít nebo zobrazit volbou "Nápověda - Zpracovatelská smlouva" nebo poklepáním myší na sériové číslo klienta ve stavovém řádku. Pokud nebyla smlouva dosud uzavřena a klient vyvolá funkci "Program - Vzdálená správa" nebo "Program - TeamViewer", zobrazí se rovněž nabídka na uzavření zpracovatelské smlouvy on-line.

·     Identifikace - do sekce "Kontakt" bylo doplněno pole "Heslo pro telefonickou komunikaci".

·     Nástroje - Servisní nástroje - Záznamy aktivit uživatelů - po otevření okna nejsou zobrazena žádná data, nejprve je potřeba zvolit vhodné omezující podmínky a pak zobrazit data tlačítkem "Aplikovat filtr". Do kontextového menu (pravé tlačítko myši) byla doplněna volba "Zobrazovat počet záznamů".

·     Nápověda - www - byla přidána položka "GDPR a MEDICUS" s odkazem na www stránky firmy CompuGroup Medical s prohlášením o ochraně údajů v produktu MEDICUS.

Ostatní

·     Ambulantní karta - pokud je použita fráze s napojeným výkonem a je zvoleno generování výkonu do dokladu "Poukaz na vyšetření/ošetření", je po zadání IČP žadatele nabídnuto jeho založení do číselníku okolních lékařů.

·     Recepty - pokud je v ceníku definována vlastní cena léku, zobrazí se doplatek s oranžovým podbarvením.

·     Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) - volba "Generovat výkon 09550 při vystavení" byla rozšířena na "Generovat 09550 při vystavení a 09551 při ukončení".

·     Záznam o průběhu rehabilitační péče - do přehledu existujících záznamů byl doplněn sloupec "eP", indikující, zda byl daný záznam elektronicky podepsán (modul eParafa).

·     Pacienti ve frontě - pacienta, který byl označen tlačítkem "Vyřízeno", lze opět zařadit do fronty novým kliknutím na tlačítko "Vyřízeno".

·     Sestavy - Předepsané léky na recept - byla doplněna omezující podmínka "Podepsáno certifikátem", která umožňuje vybrat všechny odeslané eRecepty, které byly podepsány vybraným certifikátem.

·     Ošetřovatelská dokumentace - sekce "Medikace" a "Současná medikace" ve zprávě nebo v propouštěcí zprávě nyní obsahuje i sílu léku.

27.04.2018           verze 3.28.0.212

·     Pojišťovna - oprava možné chyby při vykazování výkonů a při tvorbě dávek (týká se pouze pacientů s duplicitními rodnými čísly).

·     Pojišťovna - oprava kontroly vykázání signálního výkonu regulačního poplatku u dětí do 1 roku věku v případě neaktivní volby "Kontrolovat vykázání signálního výkonu také u dětí do 18 let".

·     eŽádanky - Přehled eŽádanek - úprava formátu tisku požadovaných vyšetření na hromadné žádance.

·     NIS - oprava přenosu výchozí kategorie pacienta z chorobopisu do ústavního dokladu pomocí tlačítka "Ošetřovací dny" v případě, že existující doklad zatím neobsahoval žádné ošetřovací dny.

19.04.2018           verze 3.28.0.211

Ambulance

·     Formuláře - Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách - byla doplněna varianta pro dospělé pacienty (volba nezletilý/dospělý).

·     Ambulantní návštěvy - sumář - byla provedena aktualizace stavů ve sloupci "Signální kód regulačního poplatku".

·     eŽádanky - Přehled eŽádanek - byl doplněn filtr na čas odběru a IČP žadatele o vyšetření, do tisku hromadné průvodky bylo doplněno datum a čas odeslání žádanky a seznam primárních vzorků, byl upraven formát tisku požadovaných vyšetření.

eRecept

·     V kontaktech pacienta (okno "Identifikace") je možné označit e-mail nebo mobil příznakem "eRecept" - takový kontakt se bude automaticky nabízet při tvorbě eReceptu jako kontakt pro notifikaci od SÚKL. Pokud má pacient více kontaktů, nabídne se při tvorbě eReceptu možnost výběru.

·     Pokud je vytištěn klasický recept místo eReceptu (např. z důvodu technických problémů při odesílání), vytiskne se na receptu text "Z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě".

·     Byla doplněna možnost nového odeslání eReceptu do úložiště SÚKL pomocí tlačítka "Tisk - Odeslat do uložiště SÚKL" (např. po opravě identifikačních údajů pacienta).

·     Oprava tisku telefonního čísla lékaře na eReceptu (v některých případech nebylo telefonní číslo kompletní).

·     Nastavení elektronické komunikace - eRecept - nová volba "Upozorňovat na neodeslané eRecepty při zavírání karty" - při zavírání okna "Recepty" nebo "Ambulantní karta" je uživatel upozorněn na případné neodeslané dnešní recepty.

·     Nastavení elektronické komunikace - eRecept - volbu "Nabízet odeslání pomocí CGMesky" lze nastavit i v případě, že uživatel nemá definované přístupové údaje pro odesílání CGMesek (pro případ, že chce zprávy pouze zařadit k pozdějšímu odeslání).

·     Přehled eReceptů - bylo doplněno tlačítko pro hromadný tisk eReceptů na platebním terminálu (tlačítko je viditelné pouze v případě aktivní volby "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Používat platební terminál").

·     Recepty - byla doplněna automatická aktualizace dat při změně na jiné stanici (např. pokud lékař odešle eRecept do úložiště SÚKL, sestře se u daného léku automaticky zobrazí ikona, která indikuje, že recept byl již odeslán).

Platby

·     Přehled dokladů - při použití omezujících podmínek Příznak 1-4 se tyto podmínky použijí i pro případnou slevu, která byla aplikována na položku s příznakem.

·     Platební doklady - bylo doplněno tlačítko pro hromadný tisk dokladů na platebním terminálu (tlačítko je viditelné pouze v případě aktivní volby "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - Platební terminál - Používat platební terminál").

·     Při platbě kartou není od 1.3.2018 nabízeno odeslání dokladu do EET.

·     U neplátců DPH se od 1.3.2018 netiskne na účtence DIČ.

Pojišťovna

·     Pořízení - Příkaz ke zdravotnímu transportu - byla přidána volba "Imobilní pacient".

·     eDávky - při aktivaci modulu eDávky je provedena kontrola na instalaci Microsoft .NET Framework 4.5. Pokud není Framework v požadované minimální verzi nainstalován, nabídne se jeho stažení a instalace.

·     Při automatickém generování výkonů se nyní vyhledává případný existující doklad i podle aktuální pojišťovny a druhu pojištění.

Domácí péče

·     Plánování cest domácí péče - Zobrazení trasy - pokud adresa obsahovala i kontakt na pacienta (telefon, e-mail), trasa se nenačetla správně.

·     Potvrzení plánu - při výpočtu vzdálenosti trasy se nyní použije i PSČ pro upřesnění adresy, po ruční úpravě km nebo času cesty se tyto údaje uloží pro příští použití.

·     Přehled domácí péče - do přehledu byly doplněny nové "Poukazy na vyšetření/ošetření (DP 20)".

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20) - při založení nového poukazu pomocí duplikace stávajícího se provede kontrola, zda už v aktuálním období není založen jiný platný poukaz.

Ostatní

·     Auditní logy - byl rozšířen způsob a rozsah logování aktivit uživatelů (zakládání nových záznamů, oprava záznamů, mazání záznamů, prohlížení a export dat). Pro přehled o zaznamenaných událostech bylo doplněno okno "Nástroje - Servisní nástroje - Záznamy aktivit uživatelů".

·     Konfigurace - Uživatelé - bylo doplněno tlačítko "Systémové heslo", umožňující změnu hesla systémového administrátora. Byla doplněna volba "Povinné použití hesla" - po aktivaci volby budou všichni uživatelé, kteří se přihlašují do programu bez použití hesla, vyzváni k nastavení hesla. Byl doplněn filtr "Bez hesla" k zobrazení uživatelů bez nastaveného přístupového hesla.

·     Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - v grafickém zobrazení byla doplněna volba "Hradí pacient" - po jejím zaškrtnutí se přepočte doplatek pacienta a na poukaz se vytiskne text "Hradí pacient".

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (K) - při použití diagnózy E1* se nabízí vykázání výkonu 01298 nebo 01299 - nyní se nabídka na vykázání výkonu zobrazí pouze v případě, že daný výkon je nasmlouván. Byla zrychlena kontrola, zda je daný výkon již vykázán.

·     Tisk štítků - byla opravena možná chyba při tisku na nekonečný pás (vynechávání prázdného štítku).

·     Číselná řada faktur - bylo opraveno použití nadefinovaného prefixu čísla.

·     Laboratoř - Žádanky - Aeskulab - Průvodka cerviko-vaginální cytologie - byla doplněna chybějící tisková šablona.

·     Objednávací kalendář - bylo opraveno řazení objednávek při tisku sestavy "Všechny objednávky pacienta od aktuálního dne".

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte